UUSI TIELIIKENNELAKI VAATISI EHDOTTOMASTI MUUTOKSIA ENNEN SEN VOIMAAN TULOA

Tasavallan Presidentti vahvisti 10.8.2019 uuden tieliikennelain määräten sen voimaantuloajankohdaksi 1.6.2020. Eduskunta hyväksyi 9.4.2020 uuteen lakiin ison joukon muutoksia, mutta jätti käsittelemättä suuren osan hallituksen esityksen HE 17/2020 sisältämistä muutosesityksistä. Lisäksi eduskunnan käsittelyssä on mm. uusi ajoneuvolaki, jonka on suunniteltu tulevan voimaan 30.9.2020.

Kiinnitimme jo kaksi vuotta sitten uuden tieliikennelain eduskuntakäsittelyn yhteydessä huomiota siihen, että uuden lain mukaisen liikennevirhemaksun soveltamisalueen yläraja, 20 km/h, on liian matala. Hallituksen esitysluonnoksessakin ylärajana oli 30 km/h, mutta jostakin syystä se oli lopullisessa esityksessä muutettu.

Liikennevirhemaksun liian alhainen soveltamisalue voi johtaa käytännössä siihen, että poliisi ei voi rangaista sakolla esimerkiksi moottoritiellä 100 km/h tai 120 km/h rajoitusalueella ajettua yli 20 km/h ylinopeutta ellei teon tunnusmerkistö täytä RL 23 luvun 1 §:n 1 mom. kirjattua liikenneturvallisuuden vaarantamisen tunnusmerkistöä, johon sisältyy vähäistä suurempi vaara toisen hengelle tai terveydelle.

Konkreettisesti tämä ongelma esiintyy siirryttäessä syksyisin talvinopeusrajoituksiin. Tänään 10 km/h ylinopeus saattaa huomenna olla 30 km/h ylinopeus, vaikka olosuhteet ovat samat. Tilanne olisi ollut helposti korjattavissa siten, että joko lain 165 §:ssä tarkoitettua kiinteämääräisen liikennevirhemaksun soveltamisaluetta laajennettaisiin Ruotsin ja useiden muiden maiden esimerkkien mukaisesti jopa 30 – 40 km/h ylinopeuksiin asti.

Tieliikennelaki vaikuttaa laajasti kansalaisten oikeusturvaan liikenteessä. Siksi tieliikennelain käsittelyyn eduskunnassa olisi pitänyt varata enemmän aikaa ja kuulla laajemmin liikennealan asiantuntijoita. Tämä koskee erityisesti lain 6 luvun liikennevirhemaksua koskevia säännöksiä, joita koskevat korjausesitykset ovatkin edelleen eduskunnan käsittelyssä.

Tieliikennelain kokonaisuudistuksen käsittely eduskunnassa on sen laajuuteen ja merkittävyyteen nähden jäänyt poikkeuksellisen hätäiseksi. Jos näitä vielä vireillä olevia muutosesityksiä ei ehditä eduskunnassa käsitellä ennen 1.6.2020, lakiin nyt jäävät puutteet tulevat aiheuttamaan ongelmia sen soveltamisessa. Liikennevirhemaksun ja liikenneturvallisuuden vaarantamisrikoksen rajanveto ylinopeusrikkomuksissa joudutaan joka tapauksessa selvittämään yksittäisten kansalaisten valituksilla tuomioistuinmenettelyissä.

Risto Tuori Jyrki Haapala

puheenjohtaja puheenjohtaja

Liikenneoikeusyhdistys ry Liikkuvan Poliisin perinneyhdistys ry

Jätä kommentti