Jäsenkirje 1/2019

Arvoisa LPPY:n jäsenistö.

Yleistä:

Liikkuvan poliisin Perinneyhdistyksen viides (5) virallinen toimintavuosi oli toiminnallisesti näkyvä ja kiireinen, sillä yhdistys joutui nousemaan edelleen esiin mediassa useaan otteeseen toteamalla sen, että poliisihallinnon tavoite lisätä ajonopeuksien automaattivalvontaa jopa merkittävästi johtaa pahimmillaan siihen, että sen seurauksena muu poliisin liikennevalvonta köyhtyy ja samalla liikenteen todelliset riskit jäävät liian vähälle valvonnalle. Jouduimme vieläkin useaan otteeseen puolustamaan ja perustelemaan julkisuudessa kantaamme mediassa jopa Poliisihallituksen virkamiehille, jotka korostivat omissa lausunnoissaan automaattivalvonnan tehokkuutta jopa perusteettomilla argumenteilla. Arvostelimme julkisuudessa voimakkaasti edelleen myös sitä, että kameroiden tehtävä ei ole pönkittää sakkotulojen kautta valtion kassaa, vaan kameroiden yksiselitteinen tehtävä on parantaa liikenneturvallisuutta. Olemme toimintavuoden aikana esittäneet automaattivalvonnan ulottamista nykyistä laajemmin eri liikenneturvallisuusriskeihin ja muun rikollisuuden torjuntaan. Jouduimme edelleen useaan otteeseen toteamaan myös sen, että poliisi ei ole poliisihallituksen johdolla kyennyt toteuttamaan niitä toiminnallisia tavoitteita liikenteen valvonnan osalta, mitä poliisille oli valtioneuvoston taholta PORA 3:n ja samalla Liikkuvan poliisin lakkauttamisen yhteydessä asetettu.

Ammattikuljettajien ja yleisen kansalaispalautteen perusteella erityisesti pääteiden ammattimainen raskaanliikennevalvonta on edelleen määrällisesti ja laadullisesti vähentynyt jopa merkittävästi. Edellä mainittua havaintoa tukevat myös poliisihallituksen omat tilastot raskaanliikenteen valvonnan määrästä. Vuoden 2018 aikana odotimme Valtiontalouden Tarkastusviraston raporttia poliisin liikennevalvonnan tilasta, mutta sen julkistaminen siirtyi vuoden 2019 puolelle.

Tavoitteemme kameravalvonnan näkyvyyden lisäämisestä sai selkeästi kannatusta laajalta taholta ja näyttää siltä, että hanke kameravalvonnan näkyvyyden lisäämisestä etenee vahvasti.

Lähestyimme toimintakaudella useaan otteeseen kirjallisesti sekä poliisihallitusta, että myös ministeriöitä esittämällä selkeitä parannuksia poliisin toimintaan liikenneturvallisuuden osa-alueella. Pyrimme myös siihen, että sekä poliisihallitukselle että myös sisäasiainministeriölle lähettämiämme kannanottoja ja aloitteita seurasi myös lehdistötiedote samasta asiasta.

Voidaan todeta, että oman arviomme mukaan olimme liikenneturvallisuuden osa-alueella toimivista yhdistyksistä edelleen ylivoimaisesti eniten esillä Mediassa. Voimme siis todeta LPPY:n medianäkyvyyden olleen vuoden 2018 aikana edelleen jopa erinomaisella tasolla.

Liikkuvan poliisin Perinneyhdistyksen hallituksen jäsenet 27.4.2019 lukien

Vuosikokous päätti 27.4.2019, että hallitus jatkaa seuraavassa kokoonpanossaan tulevan toimintavuoden:

Hallituksen puheenjohtaja Jyrki Haapala

Hallituksen varapuheenjohtaja Martti Merilinna

Hallituksen tekninen sihteeri Arto Savolainen

Lehden päätoimittaja Matti Heikura

Hallituksen jäsenet;

Sven-Olof Hassel

Teppo Mikkola

Pentti Nevala

Jukka Koivunen

Pekka Salomaa

Timo Tervo

Matti Semi

Ritva Elomaa

Yhdistyksen kirjanpidosta vastaa Leila Pänkäläinen SKAL:sta ja jäsenrekisterin ylläpitäjänä toimii yhdistyksen puheenjohtaja Leila Pänkäläisen avustuksella. Yhdistyksen toiminnantarkastajana jatkaa Matti Simula ja varatoiminnantarkastajana jatkaa Uolevi Aaltonen.

Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 27.4.2019 Rahtarit ry:n kokoustilassa osoitteessa Linnatie 3 Mäntäsälä. Vuosikokouksessa oli läsnä 9 yhdistyksen jäsentä, joista kaksi edusti yhdistysjäseniä. Kokouksessa oli läsnä myös kolme henkilöä, jolle myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus kokoukseen.

Vuoden 2018 toiminnan tavoitteiden toteutuminen

2.1 Kannanotot ja aloitteet;

Saimme alkuvuodesta SM:n poliisiosaston vastauksen tekemäämme aloitteeseen verikokeen ottamisesta kaikilta kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen johtaneisiin onnettomuuksiin epäillyiltä kuljettajilta. SM:n poliisiosasto yhtyi ehdotukseemme, mutta totesi asia edellyttävä lainmuutoksen, mikä on Oikeusministeriön toimialaa. Asia on siis Oikeusministeriön harkinnassa tällä hetkellä.

Toteutimme kevään Eduskuntavaalien yhteydessä kyselyn kansanedustajaehdokkaille siitä puoltavatko he eduskuntaan päästyään aloitetta kansallisen liikennepoliisin perustamisesta, mikäli aloite tuodaan eduskunnan käsittelyyn. Saimme 156 vastausta, joista 4 ehdokasta ilmoitti, ettei hän aio tukea kyseistä aloitetta. Eniten tukea aloitteelle saimme Perussuomalaisten ehdokkailta ja todennäköisesti kyselymme ei saavuttanut lainkaan esim. sosiaalidemokraattien eikä kokoomuksen vaaliehdokkaita. Kyselyn perusteella ei täten voida tehdä johtopäätöksiä siitä, kuinka monta kannattajaa tuleva aloitteemme saa Eduskunnassa.

2.2. Henkilöjäsen- ja yhteisöjäsenmäärän kasvattaminen

* Tavoitteena 20 uuden henkilöjäsenen ja viiden (2) uuden yhteisöjäsenen liittyminen yhdistykseen.

2.3. Yhdistyksen tiedotuksen ja viestinnän kehittäminen

* Yhdistyksen kotisivujen sisällön kehittäminen palvelemaan yhä paremmin jäsenistöä.

* Yhdistyksen lisääntyvä näkyminen ja vaikuttaminen sosiaalisessa mediassa.

* Media näkyvyyden lisääminen/aktiivinen tiedottaminen liikenteen ajankohtaisista asioista.

* Viestinnän lisääminen poliittisiin päättäjiin (eduskunta, ministerit).

* Lähetetään jäsenistölle vähintään kaksi (2) jäsenkirjettä/vuosi.

2.4. Liikenneturvallisuus tutkimuksen käynnistäminen

Käynnistetään vuoden 2018 aikana hyvin valmisteltu tutkimushanke ja kartoitetaan avustusten/apurahojen saamisen mahdollisuus tutkimushankkeeseen. Pyritään toteuttamaan tutkimushanke yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

3. TALOUS

*Jäsenmäärän lisääminen.

* Avustuksen hakeminen toiminnan tukemiseen yhteistyökumppaneilta.

* Avustusten vastaanotto yhteistyökumppaneilta.

* Taloushallintosopimuksen jatkaminen SKAL:n kanssa.

* Talouden tukeminen mahdollisten testamenttilahjoitusten avulla.

* LPPY:n lehtihankkeen toteuttaminen (1 lehti vuonna 2018)

4. MUU TOIMINTA

* Jatketaan Liikkuvan poliisin perinne-hankkeen toteuttamiseksi yhteistyössä Poliisi Museon kanssa.

* Pyritään järjestämään ”Promille”- tilaisuus poliittisille päättäjille yhteistyössä sidosryhmien kanssa

syksyllä 2018.

* Jatketaan yhteistyön lisäämistä LPY:n kanssa.

* Pyritään Järjestämään opintomatka tutustumaan johonkin Euroopan maan raskaanliikenteen valvontaan yhdessä sidosryhmien kanssa syksyllä vuonna 2018.

* Palkitaan LPPY:n Standaarilla ja kunniakirjalla aktiivisesti ja monipuolisesti liikennettä valvova liikennepoliisin yksikkö.

Hallituksen toiminta toimintavuoden aikana

Hallitus on kokoontunut kuluvan toimintavuoden aikana seitsemän (7) kertaa. Kokoustilat tarjosiivat yhdistykselle hyvät yhteistyökumppanimme Autoliitto, Liikennevakuutuskeskus, AKT, Trafi ja SKAL. Huomattavaa on, että saimme tänä vuonna yhdistykselle uuden ja erittäin hyvän yhteistyö-kumppanin AKT:n eli Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliiton, jonka kanssa meillä on ollut erityisen suuri huoli raskaanliikenteen valvonnan tasosta ja laadusta. Tulemme ehdottomasti lisäämään yhteistyötä AKT:n kanssa tulevan vuoden aikana ja samalla syvennämme yhteistyötä ns. vanhojen yhteistyökumppaneiden kanssa,

LP:n toiseksi viimeinen päällikkö Teuvo Veijalainen on ollut kutsuttuna 17.1.2017 kokoukseen. Sisäministeriön poliisiosaston poliisitarkastaja Jari Pajunen vieraili hallituksen kokouksessa 23.2.2017.

Hallitus tapasi 17.2.2017 Sisäministeri Paula Risikon Ministeriössä ja yhdistystä edusti tapaamisessa puheenjohtaja Jyrki Haapala, Pekka Salomaa ja Teppo Mikkola. Teimme keskustelun pohjaksi Sisäministerille esityksen aiheista mistä toivoimme päästä keskustelemaan hänen kanssaan. Esittelimme Sisäministerille yhdistyksen toimintaa ja kävimme hänen kanssaan läpi LP:n lakkauttamisen perusteita ja totesimme ministerille kyseisten perusteiden olleen lähinnä katteettomia lupauksia maamme ylimmille päättäjille Eduskunnassa. Kannoimme syvän huolen keskustelun aikana myös siitä, että liiallinen valvonnan keskittäminen automaattivalvontaan köyhdyttää koko liikennevalvonnan ja liikenteen todelliset riskit jäävät valvomatta. Kannoimme erityisen huolen Sisäministerille myös siitä, että erityisesti pääteiden liikennevalvonta on merkittävästi vähentynyt LP:n lakkauttamisen seurauksena. Saimme tapaamisessa Sisäministerin ilmoittamaan meille sen, että hänen mielestään poliisin liikennevalvonta ei voi olla vain automaattiseen liikennevalvontaan keskittyvää toimintaa. Hallituksen käsityksen mukaan tapaaminen oli onnistunut ja saimme vietyä Sisäministeri Risikolle montaa tärkeää asiaa pohdittavaksi.

LPPY osallistui 12.6.2017 SKAL:n järjestämään yhteistyötapaamiseen, mihin oli kutsuttu yhdistyksen lisäksi poliisihallituksen ja Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen edustajat jolloin paikalla oli myös Liikkuvan poliisin viimeinen päällikkö Kari Rantala. Palaverin tavoitteena oli luoda mahdollisimman yhtenäinen kuva erityisesti raskaanliikenteen valvonnan nykytilasta POHA:n edustajien kanssa. Voidaankin

todeta, että paikalla ollut POHA:n edustaja myönsi avoimesti sen, että poliisin raskaanliikenteen valvonnan määrä on laskenut jo sille tasolle, ettei se voi enää siitä laskea. Palaverin jälkeen yhdistykselle vahvistui se käsitys, että tilanteen korjaamiseksi ja samalla raskaanliikenteen valvonnan määrän ja laadun pelastamiseksi tulee tehdä aloite valtakunnallisen raskaanliikenteen valvontayksikön perustamisesta.

1.12.2017 hallitus tapasi Liikenneministeri Anne Bernerin ja tilaisuus oli todella hyvä ja asiapitoinen. Tilaisuuden lopuksi ministeri Berner lupasi viedä eteenpäin palaverissa esiin nostamistamme asioista automaattivalvonnan näkyvyyden ja ennakoitavuuden parantamista, automaattivalvonnan valvontakaluston ja kehittämisvastuun siirtämistä pois poliisilta Liikennevirastolle ja myös näkyvän ja aidon liikennevalvonnan palauttamista tien päälle. Yhdistystä edusti tapaamisessa puheenjohtaja Jyrki Haapala, Sven Olof Hassel ja Timo Tervo. Olimme kaikki tapahtuman jälkeen erittäin tyytyväisiä siitä, että saimme ministerin vakuuttumaan niinkin monesta esittämästämme asiasta ja ennen kaikkea siitä, että ministeri lupautui itse viemään asioita eteenpäin omalla vaikutus- ja painoarvollaan.

Yhteistyö yhteistyökumppaneiden kanssa on sujunut jopa erinomaisesti ja vuonna 2017 valmistuneen LPPY:n uuden Standaarin avulla olemme myös päässeet kiittämään heitä tästä toiminnasta. Standaareilla on muistettu myös aktiivisia yhdistyksen jäseniä heidän ansioistaan LPPY:n toiminnassa.

Vuonna 2017 luovutetut Standaarit:

* 21.8.2017 Standaari nro 1 Antti Jääskeläinen

* 21.8.2017 Standaari nro 2 Sven Olof Hassel

* 21.8.2017 Standaari nro 3 Liikennevakuutuskeskus

* 24.8.2017 Standaari nro 4 Yrjö Suhonen

* 26.9.2017 Standaari nro 5 SKAL

Standaarien luovuttamiseen on laadittu omat säännöt ja niiden perusteella LPPY:n hallitus päättää tapauskohtaisesti Standaarien luovuttamisesta. LPPY:n todella kauniin ja tyylikkään Standaarin on suunnitellut hallituksen sihteeri Arto Savolainen.

Jäsenistö

Vuoden 2017 jäsenmäärä oli 124 jäsentä joiden lisäksi LPPY:llä on viisi (5) oli yhteisöjäsentä. Jäsenmäärän pieni negatiivinen kehitys edelliseen vuoteen on arvoitus, mutta on toivottavaa, että vuoden 2017 aikana tehty jäsen hankinta työ tuo lisää henkilöjäseniä ja myös yhteisöjäseniä vuodelle 2018.

Hallitus käynnisti vuonna 2017 hankkeen, jonka avulla selvitetään yhteistyökumppaneita, joiden palveluista voisi LPPY:n jäsen hyötyä taloudellisesti. Lähestyimme mm. useita vakuutusyhtiöitä ja pyysimme heiltä räätälöityjä vakuutustarjouksia LPPY:n jäsenistölle. Selvitimme myös muita yhteistyötahoja, jotka voisivat tarjota LPPY:n jäsenille joitakin etuja. Vuoden 2017 aikana jäsenistölle tarjottiin mahdollisuus sada edullinen vakuutus vakuutusyhtiö Turvan kautta.

Yhdistyksen kotisivut ja SOME – näkyminen

Yhdistyksen kotisivu- ja facebook sivuston vastaavana ylläpitäjänä toimi toimintavuoden aikana Sven Olof Hassel. Yhdistyksen kotisivuston osoitteena on ollut www.lppy.fi. Toimintavuoden aikana seurattiin kotisivun kävijämääriä ja samalla todettiin erityisesti yhdistyksen vahvojen kannanottojen nostavan sivujen kävijämääriä. Kotisivustolle lisättiin toimintavuoden aikana kopiot julkaistuista mediakirjoituksista ja yhdistyksen tekemistä aloitteista. Myös LP:n vanhaa perinnettä kuvien avulla tuotiin esiin sekä yhdistyksen kotisivulla, että myös yhdistyksen facebook-sivustolla.

Yhdistyksen facebook – sivustolle nostettiin keskusteluun mediassa julkaistuja kirjoituksia liikenneturvallisuudesta ja sivulla julkaistiin myös merkittävä määrä LPPY:n omia artikkeleja. Facebook – sivusto on saanut koko ajan lisää tykkääjiä ja sivuston sisältöä kehitetään edelleen. Toimintavuoden tavoitteena on ollut lisätä edelleen yhdistyksen näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa ja siinä olemme onnistuneet.

Vuoden 2018 keväällä tulemme avaamaan LPPY:n uudet kotisivut, joiden pääylläpitäjänä toimii Matti Heikura.

Yhdistyksen talous

Yhdistyksen talous on ollut kuluvan vuoden aikana lähes täysin jäsenmaksutulojen varassa. Henkilöjäsenmaksun korotus 20 eurosta 30 euroon on ollut välttämätöntä pönkittämään yhdistyksen taloutta. Olemme onnistuneet tämänkin loppuvuoden aikana kokoontumaan hallituksen kokouksiin yhteistyökumppaneiden toimitiloissa ja säästäneet näin ollen paljon kokouskuluja. Yhdistyksen suurimmat menoerät ovat edelleen hallituksen jäsenten matkakulut kokouksiin, sillä hallituksen jäsenet asuvat Oulun ja Helsingin välillä. Kokouspalkkioita emme maksa siis edelleenkään kenellekään hallituksen jäsenelle. Toisena suurena kulueränä on ollut tänäkin vuonna yhdistyksen pikkujoulun järjestäminen.

Tulevana toiminta vuonna pönkitämme yhdistyksen taloutta lehtihankkeella, jonka esittelemme jäsenistölle vuoden 2018 vuosikokouksessa. Lehden päätoimittajana toimii hallituksen jäsen evp liikennetoimittaja Matti Heikura. LPPY:n lehti tulee ilmestymään toukokuussa 2018.

Muuta toimintaa

LPPY:n Liikenneturvan jäsenyys jatkui vuonna 2017.

Yhdistyksen pikkujoulujuhla järjestettiin 1.12.2017 ja tapahtumassa oli paikalla 16 yhdistyksen jäsentä.

Vuoden 2018 toiminnan painopisteet

Kannanotot ja aloitteet

* Yhdistyksen hallitus päättää ja valmistelee ne kannanotot ja aloitteet, jotka se katsoo ajankohtaiseksi tehdä toimintavuoden aikana.

Henkilöjäsen- ja yhteisöjäsenmäärän kasvattaminen

* Tavoitteena 20 uuden henkilöjäsenen ja viiden (2) uuden yhteisöjäsenen liittyminen yhdistykseen.

Yhdistyksen tiedotuksen ja viestinnän kehittäminen

* Yhdistyksen kotisivujen sisällön kehittäminen palvelemaan yhä paremmin jäsenistöä.

* Yhdistyksen lisääntyvä näkyminen ja vaikuttaminen sosiaalisessa mediassa.

* Media näkyvyyden lisääminen/aktiivinen tiedottaminen liikenteen ajankohtaisista asioista.

* Viestinnän lisääminen poliittisiin päättäjiin (eduskunta, ministerit).

* Lähetetään jäsenistölle vähintään kaksi (2) jäsenkirjettä/vuosi.

Liikenneturvallisuus tutkimuksen käynnistäminen

Käynnistetään vuoden 2018 aikana hyvin valmisteltu tutkimushanke ja kartoitetaan avustusten/apurahojen saamisen mahdollisuus tutkimushankkeeseen. Pyritään toteuttamaan tutkimushanke yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Talous

*Jäsenmäärän lisääminen.

* Avustuksen hakeminen toiminnan tukemiseen yhteistyökumppaneilta.

* Avustusten vastaanotto yhteistyökumppaneilta.

* Taloushallintosopimuksen jatkaminen SKAL:n kanssa.

* Talouden tukeminen mahdollisten testamenttilahjoitusten avulla.

* LPPY:n lehtihankkeen toteuttaminen (1 lehti vuonna 2018)

Muu toiminta

* Jatketaan Liikkuvan poliisin perinne-hankkeen toteuttamiseksi yhteistyössä Poliisi Museon kanssa.

* Pyritään järjestämään ”Promille”- tilaisuus poliittisille päättäjille yhteistyössä sidosryhmien kanssa

syksyllä 2018.

* Jatketaan yhteistyön lisäämistä LPY:n kanssa.

* Pyritään Järjestämään opintomatka tutustumaan johonkin Euroopan maan raskaanliikenteen valvontaan yhdessä sidosryhmien kanssa keväällä vuonna 2019.

* Palkitaan LPPY:n Standaarilla ja kunniakirjalla aktiivisesti ja monipuolisesti liikennettä valvova liikennepoliisin yksikkö.

Hyvää Pääsiäisen ajan odotusta koko jäsenistölle!

Mikkelissä 27.3.2018

Jyrki Haapala

Puheenjohtaja

p. 040 867 9121

Jätä kommentti