LPPY:n ehdotukset tieliikennelakiin tarvittavista muutoksista

Lausunto Hallituksen esitykseen uuden tieliikennelain muuttamisesta (korjauspaketti) LVM005:00/2019 Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa lausuntopyynnön liitteenä oleviin lain korjauspaketteihin. Yhdistys katsoo kuitenkin seuraavien uuteen Tieliikennelakiin kirjattujen lakipykälien vaativan ehdottomasti uudelleen arviointi ennen lain lopullista hyväksymistä. Tieliikennelaki 10.8.2018/729 2 luku Tieliikenteen periaatteet 4§ Tienkäyttäjän ennakointivelvollisuus Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys toteaa kyseisen ennakointivelvollisuuden olevan erittäin ongelmallinen … Lue lisää

UUSI TIELIIKENNELAKI VAATISI EHDOTTOMASTI MUUTOKSIA ENNEN SEN VOIMAAN TULOA

Tasavallan Presidentti vahvisti 10.8.2019 uuden tieliikennelain määräten sen voimaantuloajankohdaksi 1.6.2020. Eduskunta hyväksyi 9.4.2020 uuteen lakiin ison joukon muutoksia, mutta jätti käsittelemättä suuren osan hallituksen esityksen HE 17/2020 sisältämistä muutosesityksistä. Lisäksi eduskunnan käsittelyssä on mm. uusi ajoneuvolaki, jonka on suunniteltu tulevan voimaan 30.9.2020. Kiinnitimme jo kaksi vuotta sitten uuden tieliikennelain eduskuntakäsittelyn yhteydessä huomiota siihen, että uuden … Lue lisää

Traficomin selvitettävä erityisluvalla ajokortin saaneiden liikennekäytös

Traficomin myöntämällä erityisluvalla 17- vuotiaana henkilöauton ajo-oikeuden saaneiden henkilöiden lisääntynyt riskikäyttäytyminen liikenteessä. Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys on saanut viestejä eri poliisilaitoksista siitä, että erityisluvalla 17- vuotiaana henkilöauton ajo-oikeuden saaneiden henkilöiden liikennekäyttäytyminen on noussut poliisien keskuudessa vahvaan keskusteluun. Tämä on seurausta kyseisten kuljettajien korostuneesta esiintymisestä huomattavien ylinopeuksien ajajina ja myös rattijuoppoina. Viimeinen Kurikan Jalasjärven onnettomuus oli mielestämme … Lue lisää

Automaattivalvontakameroiden sijoittamiseen tarvitaan ohjeistus

Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys on lähettänyt alla olevan esityksen Väylävirastolle ja Liikenne- ja viestintäministeriöön. Yhdistyksemme vaatimuksena on, että viranomaiset, kunnat ja kaupungit saavat yhtenäisen ohjeen siitä, millä perusteilla automaattinen kameravalvonta sijoitetaan tiestölle. Ohjeessa tulee olla myös selkeät säännöt kamarapaikkojen sijoittelusta, kameratolppien väristä ja valvottavan nopeusrajoituksen ilmoittamisesta ennen valvontapistettä. ESITYS: Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys on erittäin huolestunut siitä, … Lue lisää

Liite Ajokorttilainsäädön muutosten vaikutuksista

Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys on erittäin huolissaan vuoden 2018 voimaan tulleen ajokorttilainsäädännön muutoksen vaikutuksesta tutkinnon vastaanottajien työturvallisuuteen ja samalla yhdistyksen huoli kiinnittyy tutkinnon vastaanottajien ammattitaidon parantamisvaatimukseen tilanteessa, missä ajokorttiuudistus on ollut voimassa jo 17 kuukautta. Yhdistyksen kannanotto perustuu yhdistyksen puheenjohtajan henkilökohtaiseen kokemukseen lainsäädännön muutoksen jälkeisestä ajotutkinnon vastaanottajan työstä Ajovarman palveluksessa ja hänen tekemästään ajotutkinnon vastaanottajien työtehtäviin … Lue lisää

Ajokorttilain uudistus on heikentänyt merkittävästi ajotutkinnon vastaanottajien työturvallisuutta

Vuoden 2018 ajokorttilain uudistus on heikentänyt jopa merkittävästi ajotutkinnon vastaanottajien työturvallisuutta, muuttanut heidän toimenkuvaansa ja samalla lisännyt tutkinnon vastaanottajien ammattitaidon kehittämistarvetta. Samalla voidaan ennustaa kyseisen lainsäädännön uudistuksen tavoitteiden jäävan jopa merkittävästi jälkeen lainsäädännön muutokselle asetetuista tavoitteista. Ajokorttiuudistus johti pakollisten ajo-opetuskertojen määrän merkittävään vähenemiseen ja simulaattoriopetuksen merkittävään lisääntymiseen. Uudistuksen seurauksena auton ajokokeeseen saapuu päivittäin merkittävä määrä … Lue lisää

Talvi- ja pimeänajan nopeusrajoitusten asettamisperusteet kaipaavat edelleen pikaista päivitystä

Nykyinen talvi- ja pimeänajan nopeusrajoitusjärjestelmä otettiin maassamme käyttöön vaiheittain vuosien 1987 – 2004 välisenä aikana. Vuoden 2019 alemmat talvi- ja pimeänajan nopeusrajoitukset asetetaan edelleen voimaan Tiehallinnon (nykyisen Väyläviraston) vuonna 2009 antaman ohjeen mukaisesti. 10 vuotta vanhaa ohjetta ei ole edelleenkään päivitetty vastaamaan nykyajan teiden olosuhteita. Talvi- ja pimeänajan nopeusrajoitusten vaikutus liikenneturvallisuuden parantumiseen talviajalla on ollut … Lue lisää

Liikenteen, ammattiliikenteen ja liikenneturvallisuuden toimijoiden yhteinen vetoomus Valtakunnallisen liikennepoliisin perustamisesta.

Liikkuvan poliisin lakkauttaminen näkyy liikennevalvonnan katoamisena maamme tiestöltä Liikkuvan poliisin lakkauttamisen jälkeen poliisin liikennevalvonta on lähes romahtanut. Kaikki asiantuntijat – ehkä poliisihallituksen virallista näkemystä lukuun ottamatta – ovat tätä mieltä. Vähäiset resurssit on osoitettu automaattisen valvonnan kehittämiseen. Erityisesti raskaan liikenteen valvonta uhkaa jopa loppua, koska raskaan liikenteen valvontaan vaadittava ammattitaito on yksinkertaisesti katoamassa. Valvonnan taso … Lue lisää

Valtiontalouden tarkastusviraston VTV:n tuloksellisuustarkastus poliisin liikenteenvalvonnan osalta näyttää puoltavan Kansallisen Liikennepoliisin perustamista maahamme

Tiedotusvälineille Valtiontalouden tarkastusviraston 26.3.2019 julkaisema tuloksellisuustarkastuskertomus on korutonta kertomaa siitä, mitä maamme poliisin liikennevalvonnalle tapahtui, kun Liikkuva poliisi lakkautettiin. Tarkastusraportti löytyy osoitteesta www.vtv.fi. Valtiontalouden tarkastusviraston 26.3.3029 julkaiseman tiedotteen mukaan yleiseurooppalaisena tavoitteena on vähentää liikennekuolemien määrää ja parantaa liikenneturvallisuutta. Tätä tukisi liikennevalvonnan strategisen ohjauksen vahvistaminen. Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on tarkastanut poliisin liikennevalvontaa. Liikenneturvallisuuden valmistelutyötä on vähennetty … Lue lisää

Jäsenkirje 1/2019

Arvoisa LPPY:n jäsenistö. Yleistä: Liikkuvan poliisin Perinneyhdistyksen viides (5) virallinen toimintavuosi oli toiminnallisesti näkyvä ja kiireinen, sillä yhdistys joutui nousemaan edelleen esiin mediassa useaan otteeseen toteamalla sen, että poliisihallinnon tavoite lisätä ajonopeuksien automaattivalvontaa jopa merkittävästi johtaa pahimmillaan siihen, että sen seurauksena muu poliisin liikennevalvonta köyhtyy ja samalla liikenteen todelliset riskit jäävät liian vähälle valvonnalle. Jouduimme … Lue lisää