Säännöt

Yhdistyksen Säännöt

LIIKKUVAN POLIISIN PERINNEYHDISTYS RY

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Liikkuvan Poliisin Perinneyhdistys ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia valtakunnallisen liikennepoliisin perinteitä ja henkistä perintöä. Valtakunnallisella liikennepoliisilla tarkoitetaan Liikkuvaa poliisia (LP) ja Liikkuvaa Poliisikomennuskuntaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

kerää, järjestää, tallentaa ja säilyttää valtakunnallista liikennepoliisia ja sen toimintaa koskevaa aineistoa ja muuta materiaalia

selvittää ja seuraa poliisin liikenneturvallisuusturvallisuustyön, erityisesti liikennevalvonnan, kehitystä

toimii Liikkuvan poliisin entisen henkilöstön ja LP:n sidosryhmien välisenä yhdyssiteenä

tekee yhteistyötä muiden poliisin liikenneturvallisuustyötä tukevien sekä poliisin perinteitä vaalivien tahojen kanssa

ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä sidosryhmiin ja liikenneturvallisuuden hyväksi työskenteleviin tahoihin

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:

  • ylläpitää perinnetiloja
  • järjestää tiedotus-, valistus- ja esitelmätilaisuuksia sekä näyttelyitä
  • harjoittaa julkaisu-. tutkimus-, ja kustannustoimintaa
  • toteuttaa tutustumismatkoja ja – käyntejä
  • järjestää juhla- ja virkistystilaisuuksia
  • muistaa huomionosoituksin valtakunnallisen liikennepoliisin ja yhdistyksen toimintaa edistäneitä tahoja ja henkilöitä

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianmukaisen luvan:

  • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
  • järjestää keräyksiä ja arpajaisia
  • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
  • Yhdistyksen tarkoituksena ei ole hankkia ansiota tai taloudellista etua toimintaan osallistuville.

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväsyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Vastaavin perustein voi jäseneksi liittyä myös yhteisö, jonka henkilöjäsenet eivät kuitenkaan tule yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi.

Yhdistys voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on erittäin ansiokkaalla tavalla toiminut yhdistyksen hyväksi tai tukenut sen toimintaa.

Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Jos jäsen ei ole maksanut erääntynyttä jäsenmaksuaan kuuden (6 ) kuukauden kuluessa, hallitus katsoo hänet eronneeksi yhdistyksestä vuoden lopussa.

Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen yhdistyslain mukaisilla perusteilla.

5. Liittymis- ja jäsenmaksut

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja yhdeksän (9) jäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi ja hallituksen jäsenten toimikausi kolme (3) kalenterivuotta. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa yksi kolmasosa. Erovuoroiset valitaan ensimmäisillä kerroilla arvalla. Ensimmäisen hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavaan vuosikokoukseen saakka.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi nimittää työryhmiä alaisuuteensa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on paikalla.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.  Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä helmi- toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa ( 1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen(30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi (1) ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille internetin välityksellä tai kirjeitse  lähetetyllä henkilökohtaisella kutsulla.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kokouksen avaus

valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi(2)  pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa.

todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

hyväksytään kokouksen työjärjestys

esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja  jäsenmaksun suuruus

valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.  Hallituksen on tiedotettava jäsenistölle hyvissä ajoin vuosikokousta valmiselevasta kokouksesta

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen, purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.