Valtiontalouden tarkastusviraston VTV:n tuloksellisuustarkastus poliisin liikenteenvalvonnan osalta näyttää puoltavan Kansallisen Liikennepoliisin perustamista maahamme

Tiedotusvälineille

Valtiontalouden tarkastusviraston 26.3.2019 julkaisema tuloksellisuustarkastuskertomus on korutonta kertomaa siitä, mitä maamme poliisin liikennevalvonnalle tapahtui, kun Liikkuva poliisi lakkautettiin. Tarkastusraportti löytyy osoitteesta www.vtv.fi.

Valtiontalouden tarkastusviraston 26.3.3029 julkaiseman tiedotteen mukaan yleiseurooppalaisena tavoitteena on vähentää liikennekuolemien määrää ja parantaa liikenneturvallisuutta. Tätä tukisi liikennevalvonnan strategisen ohjauksen vahvistaminen. Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on tarkastanut poliisin liikennevalvontaa. Liikenneturvallisuuden valmistelutyötä on vähennetty eri puolilla valtionhallintoa. Syynä ovat strategiset painotukset akuutimpiin ja näkyvämpiin turvallisuusuhkiin. Poliisin liikennevalvonnan valtakunnallinen ohjaus ja koordinointi ovat myös vähentyneet viimeisten viiden vuoden aikana.

Suomi on sitoutunut yleiseurooppalaiseen tavoitteeseen parantaa liikenneturvallisuutta mm. puolittamalla liikennekuolemien määrä vuoteen 2020 mennessä.

”Jotta liikenneturvallisuudelle ja -valvonnalle asetetut pitkän tähtäimen tavoitteet voidaan saavuttaa, strategista ohjausta ja tulosohjausta tulee vahvistaa”, VTV:n ylitarkastaja Katri Lammi sanoo.

Vuodesta 2014 lähtien poliisin liikennevalvonnan organisointiin ja resursointiin on tehty lukuisia muutoksia. Lammin mukaan on tärkeää arvioida jo tehtyjen muutosten onnistumista, jotta voidaan varmistua hallinnollisten uudistusten toimivuudesta ja kehittää toimintaa edelleen.

Poliisin liikennevalvontaan käyttämä henkilötyövuosimäärä on viime vuosina laskenut. Poliisilaitosten toteuttamassa liikennevalvonnassa tämä ilmenee näkyvän liikennevalvonnan vähentymisenä ja liikennesektorien voimavarojen käyttämisenä muihin valvonta- ja hälytystehtäviin. Vuonna 2019 liikennevalvontaan käytetään noin 52 miljoonaa euroa, joka on noin seitsemän prosenttia poliisitoimeen osoitetuista resursseista.

VTV:n tarkastuksen tavoitteena oli selvittää, onko poliisin liikennevalvonta suunniteltu ja organisoitu siten, että sillä on edellytykset toimia tuloksellisesti. Poliisin liikennevalvonta on osa laajempaa liikenneturvallisuustyötä, jota tekevät useat eri toimijat yhdessä.

Tarkastusraportin mukaan liikenneturvallisuustyön painoarvo on vähentynyt valtionhallinnossa ja liikennevalvonnan resurssit ovat vähentyneet. Tarkastusraportti toteaa, että poliisin liikenneturvallisuustyöllä ei ole tällä hetkellä strategisia linjauksia. Tarkastusraportti toteaa myös sen, että automaattinen liikennevalvonta on nostanut liikennevalvonnan tuottavuutta ja suoritemääriä, mutta kameravalvonnalla ei voida kompensoida liikennepoliisien suorittamaa liikennevalvontaa, mikä on vähentynyt Liikkuvan poliisin lakkauttamisen jälkeen selvästi.

Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys on perustamisestaan lähtien pyrkinyt vaikuttamaan liikennevalvonnan määrän, tason, monipuolistamisen, kehittämisen ja sitä koskevan kansalaisille suunnatun tiedottamisen parantamiseen. Nämä kaikki romahtivat poliisin hallinnonuudistuksessa, jossa kansallinen liikennepoliisi (Liikkuva Poliisi) lakkautettiin.

Tänään julkaistu Valtion Tarkastusviraston (VTV) raportti osoittaa, ettei huolemme ole ollut turha. Raportin liitetiedostoissa on runsaasti liikennevalvonnan eri osatekijöiden heikentämisestä todistavia havaintoja.

Poliisin valvontasuoritteiden vähenemistä on yritetty korvata automaattisen nopeusvalvonnan voimakkaalla lisäämisellä. Vaikka joillakin alueilla nopeudet ovat hieman laskeneet, valtakunnan tasolla vaikutusta ei voida näyttää liikenteessä sattuneissa korvatuissa vahingoissa, vammautumisissa tai kuolemissa. Sakkomäärät ovat luonnollisesti nousseet. Etenkin raskaan liikenteen valvonta on satunnaista ja osaaminen siinä on merkittävästi kaventunut.

Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys ehdottaa, että poliisin ammattitaitoinen liikennevalvonta palautettaan tielle ja samalla myös tiellä tapahtuvan ammattimaisen rikollisuuden ja harmaan talouden torjuntaan panostetaan mm. road policing toimintaa tehostamalla. Perinneyhdistys toteaa myös sen, että nykyinen automaattinen liikennevalvonnan tulee siirtyä uuden isännän johtoon, jolloin erityisesti sen kehittäminen saadaan käyntiin ja myös automaattisen liikennevalvonnan tiedottaminen organisoidaan uudelleen.

Poliisi tarvitsee tähän tehtävään organisoituneen Kansallisen Liikennepoliisin nykyisen eri poliisilaitoksiin hajautetun mallin sijaan, sillä hajautetun mallin toimimattomuus on raportissa todettu selkeästi.

Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys toteaa myös poliittisen ilmapiirin olevan oikea viedä uuteen valittavaan Eduskuntaan aloite Kansallisen Liikennepoliisin perustamisesta suoraan SM:n alaisuuteen.

Lisätietoja:

Jyrki Haapala

Puheenjohtaja

Liikkuvan poliisin Perinneyhdistys

p. 040 867 9121

www.lppy.fi

Jätä kommentti